FacebookTwitterGoogle+Share

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृता : । प्रसक्ता: कामभोगेषु पतन्ति नरकेअशुचौ ।।१६॥ आत्मसंभाविता: स्तब्धा धनमानमदान्विता : । यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ।।१७॥ अहङ्कारं बलं दर्पं कामक्रोधं च संश्रिता:। मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोअभ्यसूयका : ।।१८॥ तानहं द्विषत: क्रुरान्संसारेषु नराधमान् । क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ।।१९ ।। आसुरीं योनिमापन्ना मुढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ।।२०॥   …

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता :। कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिता : ।।११॥ आशापाशशतैर्बध्दा कामक्रोधपरायणा: । ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसन्चयान् ।।१२॥ इदमद्य माया लाब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् । इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ।।१३।\ असौ मया हत: शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि । ईश्वरोअहमहं भोगी सिध्दोअहं बलवान्सुखी ।।१४॥ आढ़योअभिजनवानस्मि कोअन्योअस्ति सदृशो मया । यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता ।।१५॥   भावार्थ :अपार …

द्वौ भुतासर्गी लोकेअस्मिन्दैव आसुर एव च । दैवो विस्तरश: प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृनु ।।६॥ प्रवृत्तीं च निवृत्तीं च जना न विदुरासुरा : । न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।।७॥ असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्  । अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ।।८॥ एता दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोअल्पबुध्दय: । प्रभवन्त्युग्रकर्माण : क्षयाय जगतोअहिता:।।९॥ काममाश्रित्य दुष्पूरं …

    भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थित : । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१॥ अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग: शान्तिरपैसुनम् । दया भुतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रिरचापलम् ।।२॥ तेज: क्षमा धृति: शौच मद्रोहोनातिमानिता । भवन्ति सम्पदं दैविमभिजातस्य भारत ।।३॥ दम्भो दर्पोअभिमान्श्च क्रोध : पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपादमासुरीम् ।।४॥ दैवीसम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी  मता । मा …

उही शहर, उही कोठा, उही ओछ्यान तर आज लागिरहेछ नया नौलो र अनुपम अपुर्ब उमंग छाइरहेछ मन र मस्तिष्कमा आशाका उर्जाशील किरणहरु कोठाभरी छरिरहेछ ।   एउटा महाभारत जिते जस्तै युध्द जितेको महारथी जस्तै बाहिर जतिसुकै चिसो किन नहोस रुख बिरुवाहरु कठ्याङ्ग्रिएका भएपनि जीवनको बाच्ने अभिलाषासंगै न्यानो स्पन्दनको  जिजीबिषाले अन्तत …

    द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च । क्षर: सर्वाणी भूतानि कुटस्ठोअक्षर उच्यते ।।१६॥ उत्तम : पुरुषस्त्वन्य : परमात्मेत्युदाहृत : । यो लोकेत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर : ।।१७॥ यस्मात्क्षरमतितोअहमक्षरादपी चोत्तम: । अतोअश्मी लोके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तम ।।१८॥ यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् । स सर्वविद्धजती मां सर्वभावेन भारत ।।१९॥ इति …

बैकुण्ठ राज आचार्यज्यु को कविता संग्रह” न्यास्रो जन्मभूमिको” को समिक्षा सहितको श्रष्ठा सम्मान कार्यक्रममा मलाइ पनी श्रष्ठाको रुपमा सम्मानको आमन्त्रण आयो । पहिला त् अचम्म परे । म टेक्सासमा बसाइसराइ गरेकै बर्शदिन पनि भएको छैन । मेरो “कलेजो फेरेको मान्छे”पुस्तकको बारेमा कार्यक्रमका बरिष्ठ व्यक्तित्व प्रभात दीक्षितजीलाई कृष्ण ज्ञवालीजीले सुनाउनु भएको रहेछ । …

    यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवास्थितम् । यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतस : ।।११॥   यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेअखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ।।१२॥   गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्णामि चौषधी: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मक:।। १३॥   अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहामाश्रित:। प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्नं  चतुर्विधम् ।।१४॥   सर्वस्य चाहं हृदि …

बाची रहनका लागि मैले मर्ने डर छोडी  दिए खुशी जीवनका लागि मैले मर्ने डर छोडी दिए   माया गर्छु जगतलाई माया छर्छु  संसारमा प्रेम गर्छु सबैलाई त्यै भएर इर्श्या छोडी दिए   धन भर  के गर्नु र न माया छ न मन छ भित्र लोभले छोडेन कैले र त कमाउन …

न तद्भासयते सूर्यो न सशाङ्को न पाचक: । यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ।।६॥   ममैवांशो जिवलोके जीवभूत: सनातन । मा: षष्ठानीन्द्रियाणी प्रकृतिस्थानि कर्षति ।।७॥   शरिरं यदवाप्नोति  यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर : । गृहित्वैतानी सन्याति वायुर्गन्धानिवाशयात्  ।।८॥   श्रोत्रं चक्षु : स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते  ।।९॥ …