Category: भागवतगीता

श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१८

श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१८ अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् । त्यागस्य च हृषिकेश पृथक्केशिनिषूदन ।।१॥   श्री भगवानुवाच…

श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१७

श्रीमद्भगवद्गीता (भावार्थ सहित) – अध्याय-१७   श्लोक १ देखि ५    सम्म अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रध्दयान्विता:। तेषां निष्ठा तु…

श्रीमद्भगवद्गीता- (भावार्थ सहित )अध्याय-१६

अध्याय १६   श्लोक १ देखि ५    सम्म   भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थित : । दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।१॥ अहिंसा…

भागवत गीता- एक अध्ययन

अध्याय: ६, ६ श्लोक देखि १० श्लोक बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जित: | अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ||६|| जितात्मन : प्रशान्तस्य परमात्मा…

भागवतगीता अध्याय ५ को नेपालीमा भावानुवाद

अर्जुनले बिन्ति गर्दछन ! हे कृष्ण हजुरले कर्मको परित्याग सन्यासको कुरा गर्नुहुन्छ र पनि कर्मयोगको प्रसंशा पनि गर्नुहुन्छ | कर्मकै…

श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीता- बन्दना: शान्ताकारम भुजकसयम पद्मनाम सुरेसम विश्वाधारम गगन सदृश्यम मेघ बर्णम सुभान्गम लक्ष्मिकान्तं कमलनयनम योगिर्भिन्दा नगम्यम बन्दे बिष्णु भवहरम सर्बलोकै…