FacebookTwitterGoogle+Share

भागवतगिता अध्याय ९ को नेपालीमा भावार्थ : इर्ष्या रहित भक्त तिमीलाई बिज्ञान सहितको गोप्य ज्ञान बताउने छु, जसलाई जानेपछि तिमि सबै अशुभबाट मुक्त हुने छौ | यो बिज्ञानसहित ज्ञान समस्त विद्याको राजा हो र प्रत्यक्ष अनुभवबाट थाहा हुने सबै गोपनीय ज्ञानको पनि राजा हो | यो ज्ञान धर्म अनुकुल छ, …

अध्याय ९, श्लोक २६ देखि ३४ सम्म पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मन : ।।२६॥ यत्करोषी यद्न्श्रासि यज्जुहोषी ददासि यत् । यत्तपस्यति कौन्तये तत्कुरुष्व मदर्पणम् ।।२७॥ शुभाशुभाफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै : । संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामु पैष्यसी ।।२८॥ समोअहं सर्वभुतेषु न मे व्देश्योअस्ति न प्रिय: । …

तिहारमा आउने छु नि दिदि तिहारमा आउने छु नि बैनि दशौ बर्ष बिते, आउने मन थ्यो, प्रत्येक साल आउन सकिन, तिम्रा साथ लाउन सकिन टिका मन भयो अति फिका बाहिर जलिरह्यो दियो भित्र बल्न सकेन दियो याद आउछ बहुत मन त रुन्छ बहुत तिम्रा आशिषले बाचेको छु कामसंग अहिले जुदेको …

अध्यात्मको बाटोमा …१३ मृत्यु, पुनर्जन्म र मुक्ति भाका, भुल, दया, क्षमा र ममता, सन्तोष जान्दैन त्यो, इन्द्रै बिन्ति गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ति मान्दैन त्यो, थुप्रोमा उधिनि मिठो र नमिठो रोजेर छान्दैन त्यो, खाता जाँचि सबै दुरुस्त नबुझि बिर्सेर हान्दैन त्यो ।१। राजा रङ्क सबै समान उसका वैषम्य गर्दैन त्यो, …

अध्याय ९, श्लोक २१ देखि २५ सम्म ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालंक्षिणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । एवं त्रयिधर्ममनुप्रपन्नागतागतं कामकामा लभन्ते ।।२१॥ अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना: पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ।।२२॥ ये अ प्यन्यदेवता भक्ता यजन्त्ये श्रध्दयान्विता: । ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ।।२३॥ अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च …

मन अशान्त आंधी आउनु भन्दा अगाडिको शान्ति देखिन्छ बाहिरबाट, होरिक्यान आउने हो कि ? आशा, भरोसा, इच्छा हराएको हो कि, खोसिएको हो ! भ्रमित छन अधरका मुस्कान हास्न खोजेर अनायास बन्द ओठ निरस अनुहार, कठोर भावना एक झोका चिसो बतासले सबै कुण्ठा, भ्रम, आवेग शान्त पारेको भान आउछ । एक …

अध्याय ९, श्लोक १६ देखि २० सम्म अहं क्रतुरहं यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम् । मन्त्रोअहममेवाज्यमहमंगीरहं हुतम् ।।१६॥ पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह :। वेधं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च: ।।१७।। गतिर्भर्ता प्रभु : साक्षी निवास: शरणम् सुहृत् । प्रभाव: प्रलय: स्थानं निधानं बिजमव्ययम् ।।१८॥ तपाम्यहमहं बर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामी च । अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन …

दिन ढल्किदै छ साँझको गोधुलीसंगै रातको आगमन, निश्पट्ट अध्यारोसंगै जुध्दै कहर जस्तै रात छटपटिदै निर्थुक्क भिजेर बाचा र बन्धन टुटेको अनुभूति टुटेका बर्गेल्ति सपनाहरु भत्केका खण्डहर भित्र अत्यास र प्यासमा छटपटाइ हराइरहेको कोप्चिएका अनुहार एनामा देखेको बिभत्स तस्विर सल्बलाइरहेका छायाका आकृति आश्वासन र मुक्तिको आशामा पर्खेर सारंगी पेटहरु, नानीका क्रन्दन …

अध्याय ९, श्लोक ११ देखि १५सम्म अवजानन्ति मां मुढा मानुषीम् तनुमाश्रीतम् । परं भावमजानन्तो मम भुतमहेश्वरम् ।।११॥ मोघशा मोघकर्मणों मोघज्ञाना विचेतस : । राक्षसिमासुरीं चैव प्रकृतीं मोहनीं श्रीता: ।।१२॥ महात्मानास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रीता :। भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भुतादिमव्ययम् ।।१३॥ सततं किर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता: । नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते …

अध्याय ९, श्लोक ६ देखि १० सम्म यथाकाशस्थितो नित्यं वायु: सर्वत्रगो महान | तथा सर्वाणी भुतानी मत्स्थानीत्युपधारय ||६|| सर्वभूतानी कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् | कल्पक्षये पुनास्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ||७|| प्रक्रितिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पिन: पुन: | भुताग्राममिमं क्रित्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ||८|| न च मां तानि कर्माणी निबंधन्ति धनन्जय | उदासिनवदासिनमसक्तम् तेषु कर्मसु …