FacebookTwitterGoogle+Share

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतात्प्रयुज्यते । प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते ।।२६॥   यज्ञे तपसि दाने च स्थिति: सदिति चोच्यते । कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।।२७।। अश्रध्दया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् । असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ।।२८॥ भावार्थ: हे अर्जुन !सदभाव र साधुवादमा ब्रह्माको प्रतीकात्मक …

यत्तु प्रत्युपकारार्थ फ़लमुद्दिश्य वा पुन :। दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ।।२१।। अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दियते । असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ।।२२।। ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध: स्मृत : । ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता: पुरा ।।२३॥ तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप: क्रिया : । प्रवर्तन्ते विधानोक्ता: सततं ब्रह्मवादिनाम् ।।२४।। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतप: क्रिया:  । दानक्रियाश्चविविधा: क्रियन्ते …

विदेश  भन्दैमा कहा रुखमा पैसा पाइन्छ र नेपालमा गरे झैँ फट्याई याँ कहा पाइञ्छ र   झण्डा बोकी उद्योगधन्दा बन्द गराई हिडियो देशमा जस्तो हडताल गर्न याँ कहा पाइञ्छ र   मन्त्रि भए उनीहरु तलब खान्छन रे ढुकुटीबाट   झोले भै हिडियो उनको, सुख कहा पाइञ्छ र   सम्ब्रिध्दिको नारा …

मन: प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्माविनिग्रह: । भावसंशुध्दिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ।।१६॥ श्रद्धया पराया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै :। अफ़लाकाङ्गक्षिभिर्युक्तै: सात्त्विकं परिचक्षते ।।१७॥ सत्कारमानपुजार्थ तपो दम्भेन चैव यत् । क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ।।१८॥ मूढग्राहेणात्मेनो यत्पीडया क्रियते तप: । परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृताम् ।।१९॥ दाताव्यमिति यद्दानं दीयतेअनूपकारिणे । देशे काले च पात्रे तद्दान्नं सात्विकं स्मृतम् …

आकासमुनि सारा धर्ति हरा भरा भै रहोस. हिमाल पग्ली नदि भएर खेतमा गइ रहोस । सुनका बाला गरा गरामा सुसेली भै बनोस   मेहनती कृशकका घर अनाजले भरिओस ।   खुन पसिना बगाइ उब्जाको खेतीको अन्न बिचौलिको नाफाको ब्यापार नदिउ है बन्न । पसिना बगाउछन पाखुरा बजारी खेतमा यी किसानहरु …

अफालाकांक्षीभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । यष्टव्यमेवेति मन: समाधाय स सात्त्विक: ।।११॥ अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् । इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विध्दि राजसम् ।।१२॥ बिधिहिनमसृष्टान्नं मन्त्रहिनमदक्षिणम् । श्रध्दाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।।१३॥ देवद्विजगुरुप्राज्ञपुजनं शौचमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमहिँसा च शारिरं तप उच्यते ।।१४॥ अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् । स्वाध्यायाभ्यसनं …

  कर्शयन्त : शरिरस्थं भुताग्रामचेतस:। मां चैवान्त:शरिरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान्  ।।६॥ आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय: । यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ।।७॥ आयु: सत्वबलारोग्यसुखाप्रितिविवर्धना : । रस्या:स्निग्धा:स्थिरा हृद्या आहारा: सात्त्विकप्रिया: ।।८॥ कट् वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्ष विदाहिन : । आहारा राजस्येष्टा डु:खशोकामयप्रदा : ।।९॥ यातायामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्   । उच्छिष्ट मपि चामेध्यं …

अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रध्दयान्विता:। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम :।।१॥ श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रध्दा देहिनां सा स्वभावजा । सात्त्विकी राजसी चिव तामसी चेति तां शृणु ।।२॥ सत्वानुरुपा सर्वस्य श्रध्दा भवति भारत । श्रध्दामयोअयं पुरुषो यो याच्छूध्द: स एव स: ।।३॥ यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा:  । …

उ आएर मिठो कुरा बोलेर गयो उ आएर के के कुन्नी लिएर गयो   नाता छोरी र बेटी लगाएर भन्थ्यो सम्बृध्दी  बिकासे कुरा गरेर गयो   म तिम्रो साख्खै नाता हो भन्थ्यो के हो कुन्निमा सहि गराएर गयो   मुसुक्क  हासी उ सुटुक्क बोलेर दिल खोलेको नाटक गरेर गयो   …

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मन: । काम: क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्।।२१॥ एतैर्विमुक्त: कौन्तय तमोद्वारैस्त्रीभिर्नर :। आचारत्यात्मन : श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ।।२२॥ य: शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारत : । न स सिध्दिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ।।२३॥ तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।।२४॥   भावार्थ : आत्मालाई नाश …