FacebookTwitterGoogle+Share

    इच्छा व्देष: सुखं दु:खं सङ्घातश्चेतना धृति :। एतात्क्षेत्रन् समासें सविकारमुदाहृतम् ।।६॥ अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा  क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह:।।७॥ इन्द्रियार्थेषु        वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिडदु:ख दोषानुदर्शानम् ।।८॥ आसक्तिरनभिष्वङ्ग :       पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।।९॥ मयि  चानन्ययोगेन भक्तिरवीभिचारिणी । विविक्तदेश्सेवित्वमरतिर्जनसंसदि    ।।१० ।।   भावार्थ : इच्छा व्देष, सुख, दुख, स्थुल …

    श्री भगवानुवाच इदं शरिरं कौन्तेय  क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतध्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तव्दिद :।।१॥   क्षेत्रज्ञं चापि मां विध्दि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं  मतं मम ।।२॥   तत्क्षेत्रन् यच्च यादृक्च यव्दिकारि यतश्च यत् । स च  यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।।३॥   ऋषिभिर्बहुधा गितं छन्दोभिर्विविधै: …

  मजदुरका कर्मले यी उन्नति फलेका छन यहा यिनैका पसिनाले शहरका महल खडा भै जहा आकाशचुम्ने महल यिन्ले खडा गरेका हुन यहा अन्नका भकारी यिनैका बलले भरेका हुन यहा   कपास फलाउने धागो कातने यिनै हुन धर्तीमा सिलाएर सुरुवाल कोट चिटिक्क पार्ने छातीमा   छालाका जुत्ता बनाइ दिएका छन हाम्रा …

    अनपेक्ष : शुचिर्दक्ष उदासिनो गतव्यथ : । सर्वारम्भपरित्यागी यो माभ्द्क्त: स मे प्रिय ।।१६।। यो न हृष्यति न व्देष्टि न शोचति  न काङ्क्षति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय ।।१७॥ सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो : । शितोष्णसुखडदु :खेषु सम: संगविवर्जित :।।१८॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टोयेन केनचित् । …

  अथैतदप्यशक्तोअसि कर्तुं मद्योगमाश्रीत:। सर्वकर्मफलत्यागं तत : कुरू यातात्मवान् ।।११॥ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाध्द्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलात्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्  ।।१२॥ अव्देष्टा सर्वभुतानां मैत्र: करुण एव च । निर्ममो निरहंकार: समदु:खसुख: क्षमी ।।१३॥ सन्तुष्ट: सततं योगी यातात्मा दृढनिश्चय :। मय्यर्पितमनोबुध्दिर्यो मभ्दक्त: स मे प्रिय : ।।१४॥ यस्मान्नोव्दिजते लोको लोकान्नोव्दिजते च य । हर्षामर्षभयोव्देगैर्मुक्तो य: …

    ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा । अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ।।६॥   तेषामहं समुध्दर्ता मृत्युसंसारसागरात् । भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशिताचेतसाम् ।।७॥   माय्येव मन आधत्स्व मयि बुध्दिं निवेशय । निवसिष्यसि माय्येव अत उर्ध्वं न संशय ।।८॥   अथ चित्त समाधातुं  न शन्कोषि मई स्थिरम् । अभ्यासयोगेन …

    अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां  के योगवित्तमा: ।।१॥   श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मानो ये मां  नित्ययुक्ता उपासते । श्रध्दया परयोपेतास्ते मे युक्त्ततमा मता :।।२॥   ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्यपासते । सर्वत्रगमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवम् ।।३॥   सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुध्दय: । ते प्राप्नुवन्ति मामेव …

अध्याय ११  , श्लोक ३२   देखि ५५ सम्म   आख्याहि मे को भावानुग्ररुपो नमोस्तुनमोअस्तु ते देववर प्रसिद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाध्यंन हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ।।३१॥   श्री भगवानुवाच कालोअस्मी लोकक्षयकृत्पवृध्दो लोकांसमाहर्तुमिह  प्रवृत्त : । ऋतेअपि त्त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येअवस्तिथा: प्रत्यनीकेषु योद्धा:।।३२॥   तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन्भुङ्क्ष्वा राज्यं समृध्दम्  । …

यौटा सुन्दर बाटिका सरसिलो हो बाग हाम्रो घर माली हुन् जननी समस्त जगकी सन्तान प्राणी सब यो हो नित्य नवीन जीवनकला फुल्ने बगैंचा तर मुर्दाघाट समान शून्य स्थल हो आमा बिनाको घर ओथारो गुँड ओत आश्रयथलो हो एक किल्ला घर आमा हुन् यसकी कमाण्डर रथी सर्वोच्च उन्नायक जस्तो चन्द्र बिना …

अध्याय ११ , श्लोक २६ देखि ३० सम्म अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा : सर्वे सहैवावनिपालसंघै :। भिष्मो द्रोण: सुतपुत्रस्तथासौ समास्मदियैरपि योधमुख्यै ।।२६॥ वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानी । केचिव्दालग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चुर्णितैरुत्तमाङ्गै ।।२७॥ यथा नदीनां बहवोअम्बुवेगा:समुन्द्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । तथा तवामी नरलोकविराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।।२८॥ यथा प्रदिप्तं ज्वलनं पतंगाविशन्ति नास्हाय …