FacebookTwitterGoogle+Share

    अविभतं च भुतेषु विभक्तमिव च स्थितम् । भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।।१६॥ ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस: परमुच्यते । ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ।।१७॥ इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासत :। मद्भक्त एतव्दिज्ञाय मद्भावायोपपध्यते ।।१८॥ प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्दय्नादी उभावपि । विकारांश्च गुणांश्चैव विध्दि प्रकृतिसम्भवान् ।।१९॥ …

प्रशंसित बन्दै ‘कलेजो फेरेको मान्छे’ आइतवार, चैत्र ७, २०७२ नरेश के.सी, भैरहवा, चैत्र ७ । ‘कलेजो फेरेको मान्छे’ का कृतिकार पुण्डरी अर्यालको भैरहवामा प्रशंसा भएको छ ।सिद्धार्थ साहित्य परिषद्को १८४ औँ नियमित संगम कलेजो फेरेको मान्छे विशेषको रुपमा मनाउँदै वरिष्ठ साहित्यकारहरुले उनको लेखनकला र जीवन जिउने कलाको प्रशंसा गरेका हुन् …

व्यंग कविता !!   डलर कमाएको देखाउन एनआरएनमा पसेको नाम अनी चर्चा चलाउने रहरले चुनाबमा उठेको अरुमा त साच्चै काम गरि  देखाउन पर्छ ठुलाकुरा गर्न पाइन्न सानामा अल्झिन पर्छ   समाजमा ठुलो हुन एनआरएन  हुन पर्छ जित्नलाई  राजनीति गुठबंदीमा हुनु  पर्छ   एन आर एन यताको तामेली जति उताको   …

    अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् । एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यादतोअन्यथा ।।११॥   ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामी यज्ज्ञात्वामृतमष्नुते । अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्येते ।।१२॥   सर्वत: पाणिपांद तत्सर्वतोअक्षिशिरोमुखम् । सर्वत: श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।।१३॥   सर्वेन्द्रियगुणाभांस सर्वेन्द्रियविवर्जितम् । असक्तं सर्वभ्रीच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त्री  च ।।१४॥   बहिरन्तश्च भुतानामचरं चरमेव  च । सुक्ष्मत्वात्तदवीज्ञेयं दुरस्थं चान्तिके च तत् …

मेरो एउटा साथि छ ! जसले मेरो स्वास्थको बारेमा सोधिरहन्छ । जसले मेरा बारेमा सदा चिन्ता गरिरहन्छ  । उसले कहिले नी सोचेन मसंग फाइदा लिन उसले कहिले सोचेन मलाइ होचो बनाउन ।   मेरो एउटा साथि छ ! म उसलाई सम्मान  गर्छु उसले मलाइ सम्मान गर्छ दुबैका दुख साटने गर्छौ …

    इच्छा व्देष: सुखं दु:खं सङ्घातश्चेतना धृति :। एतात्क्षेत्रन् समासें सविकारमुदाहृतम् ।।६॥ अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा  क्षान्तिरार्जवम् । आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह:।।७॥ इन्द्रियार्थेषु        वैराग्यमनहंकार एव च । जन्ममृत्युजराव्याधिडदु:ख दोषानुदर्शानम् ।।८॥ आसक्तिरनभिष्वङ्ग :       पुत्रदारगृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।।९॥ मयि  चानन्ययोगेन भक्तिरवीभिचारिणी । विविक्तदेश्सेवित्वमरतिर्जनसंसदि    ।।१० ।।   भावार्थ : इच्छा व्देष, सुख, दुख, स्थुल …

    श्री भगवानुवाच इदं शरिरं कौन्तेय  क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतध्यो वेत्ति तं प्राहु: क्षेत्रज्ञ इति तव्दिद :।।१॥   क्षेत्रज्ञं चापि मां विध्दि सर्वक्षेत्रेषु भारत । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं  मतं मम ।।२॥   तत्क्षेत्रन् यच्च यादृक्च यव्दिकारि यतश्च यत् । स च  यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।।३॥   ऋषिभिर्बहुधा गितं छन्दोभिर्विविधै: …

  मजदुरका कर्मले यी उन्नति फलेका छन यहा यिनैका पसिनाले शहरका महल खडा भै जहा आकाशचुम्ने महल यिन्ले खडा गरेका हुन यहा अन्नका भकारी यिनैका बलले भरेका हुन यहा   कपास फलाउने धागो कातने यिनै हुन धर्तीमा सिलाएर सुरुवाल कोट चिटिक्क पार्ने छातीमा   छालाका जुत्ता बनाइ दिएका छन हाम्रा …

    अनपेक्ष : शुचिर्दक्ष उदासिनो गतव्यथ : । सर्वारम्भपरित्यागी यो माभ्द्क्त: स मे प्रिय ।।१६।। यो न हृष्यति न व्देष्टि न शोचति  न काङ्क्षति । शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्य: स मे प्रिय ।।१७॥ सम: शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो : । शितोष्णसुखडदु :खेषु सम: संगविवर्जित :।।१८॥ तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टोयेन केनचित् । …

  अथैतदप्यशक्तोअसि कर्तुं मद्योगमाश्रीत:। सर्वकर्मफलत्यागं तत : कुरू यातात्मवान् ।।११॥ श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाध्द्यानं विशिष्यते । ध्यानात्कर्मफलात्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्  ।।१२॥ अव्देष्टा सर्वभुतानां मैत्र: करुण एव च । निर्ममो निरहंकार: समदु:खसुख: क्षमी ।।१३॥ सन्तुष्ट: सततं योगी यातात्मा दृढनिश्चय :। मय्यर्पितमनोबुध्दिर्यो मभ्दक्त: स मे प्रिय : ।।१४॥ यस्मान्नोव्दिजते लोको लोकान्नोव्दिजते च य । हर्षामर्षभयोव्देगैर्मुक्तो य: …